Sætning

Sætning. En sætning består af et eller flere ord/led, der indgår i en grammatisk forbindelse.

Minimumskravet til en sætning er et verballed. Fx er 'Kom!' en sætning. Men de fleste sætninger indeholder på dansk mindst et subjekt og et verballed.

I sprog hvor subjektet kan være indeholdt i verballeddet (fx latin, spansk og italiensk), er sætninger bestående af kun et verballed almindelige.

Der er principielt ingen øvre grænse for en sætnings længde.

Traditionelt skelner man mellem hoved- og bisætninger. I dag er det imidlertid almindeligt at bruge betegnelsen helsætning om en sætning, der ikke er led i en anden sætning, og betegnelsen ledsætning om en sætning, der indgår som en del af en overordnet helsætning.

Ønsker man at tale om det, der er tilbage, når man har fjernet ledsætningerne, kan man anvende udtrykket helsætningsrest.

Eks.:

  • Hvis du ringer i morgen, fortæller jeg dig, hvad han har sagt

Hele udtrykket er en helsætning. 'Hvis du ringer i morgen' og 'hvad han har sagt er ledsætninger'. 'Fortæller jeg dig' er helsætningsrest eller hovedsætning.

En næsten ufejlbarlig måde at kende forskel på ledsætninger og helsætninger (og helsætningsrester) er at indsætte det nægtende ord 'ikke' i sætningen. Hvis 'ikke' kommer før verballeddet, er sætningen en ledsætning. Hvis 'ikke' kommer efter verballeddet, er det en helsætning.

Hvis vi sætter 'ikke' ind i eksemplet ovenfor, får vi følgende lidt akavede udtryk:

Eks.:

  • Hvis du ikke ringer i morgen, fortæller jeg ikke, hvad han ikke har sagt

Ledsætninger kan opdeles i nominale og adverbielle ledsætninger: En nominal ledsætning er en ledsætning, der fungerer som nominalt led (subjekt, objekt, prædikat, styrelse el. en del deraf) i den overordnede sætning. Adverbielle ledsætninger fungerer som adverbialer i den overordnede sætning.

Eks.:

  • Han sagde at han havde læst sine lektier. (nominal, objekt)
  • At det forholder sig sådan, er jo indlysende (nominal, subjekt)
  • Ingen kan lide en der snyder. (nominal, del af objektet en der snyder)
  • Da han kom hjem, var alle gæsterne gået. (adverbiel, tidsadverbium)
  • Jeg gør det kun hvis du betaler (adverbiel, betingelsessætning)

Undertiden kan det være hensigtsmæssigt, især i forbindelse med sætningsanalyse på tysk og latin og i forbindelse med oversættelse, at dele ledsætninger op i en række forskellige typer, som de fremgår af nedenstående skema:

Ledsætningstyper

Eksempler/markører

Genstandssætning

Tyven sagde (at) han slet ikke havde været i huset

Relativsætning

Det er en fordom (som) jeg er stolt af (se også relativsætninger)

Spørgende sætning

Jeg spurgte Søren hvor han havde været

Betingelsessætning

Hvis du ikke udfører arbejdet, får du ikke din løn

Indrømmelses-sætning

Selv om prisen var steget, købte jeg den alligevel

Følgesætning

Han drak sig så fuld (så at) han faldt ned af stolen

Hensigtssætning

Hun har kun gjort det for at alle skal blive imponerede

Tidssætning

Når mor kommer hjem, fortæller jeg hende det hele.

Sammenlignende sætning

I bør opføre jer således som I er blevet opdraget til

Årsagssætning

Han har kun gjort det fordi hun er rig

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt