Syntaks

Syntaks (ordføjningslære, sætningsanalyse). Syntaks kommer af græsk syn + taxis og betyder 'sammensætning'.

Syntaks er altså læren om, hvordan ordene sættes sammen. Når man skal beskrive en sætnings konstruktion, altså analysere den, bruger man betegnelsen led om sætningens bestanddele. (Et led består af et eller flere ord).

Herunder er der en skematisk oversigt over de led, som man anvender i traditionel grammatik.

Betegnelse Tegn Beskrivelse Eksempel
Verballed (udsagnsled) Man kan sætte 'jeg', 'han' el. 'at' foran ordet Hunden bider
Subjekt (grundled) Spørg om hvem der foretager handlingen. Prøv at sætte 'jeg' ind i stedet Hunden bider
Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled) Findes ved kopula, dvs. verber der fungerer som en slags lighedstegn Hunden er en labrador
Objekt (genstandsled) Spørg 'hvem/hvad' + verballed + subjekt Hunden spiser maden
Objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled Findes ved verber af typen 'kalde/se ud som' o. lign. Sætter lighedstegn mellem objekt og objektsprædikat De kalder hunden Trofast
Dativobjekt (hensynsled) Spørg 'til hvem/hvad' + verballed + subjekt + objekt De giver hunden mad
Adverbialled (biled) Angiver tid, sted, måde, grad Hunden spiser maden hurtigt
Præpositionsforbindelse (forholdsordsforbindelse) Er en underafdeling af adverbialled Hunden spiser maden i haven

Kun verber kan være verballed.

Substantiver, proprier, pronominer, infinitiver og ledsætninger kan være subjekt, objekt, subjektsprædikat og objektsprædikat.

Substantiver, proprier og pronominer kan være dativobjekt.

Adverbier og præpositioner + styrelse er adverbialled/adverbialer.

Tegnene i 2. række i tabellen herunder er de traditionelle tegn til at sætte 'kryds og bolle'.

En sætning forsynet med kryds og bolle kan fx se sådan ud:

Måske har Louise givethunden kattens mad i en skål
adv. verb. subj. verb.dativobj. objekt præpositionsforbindelse

Glossary

Syntaks

Syntaks er læren om, hvordan man bygger sætninger op.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt