Litt.hist.-opgaver

H.C. Andersen: "Skyggen"

Læs undefinednovellen "Skyggen" fra 1847 af H.C. Andersen (1805-1875).

Gruppearbejdsspørgsmål:

 • Tekstens komposition, inddeling i grove træk
 • Eventyrets sprog og stil
 • Tematik, tekstens brug af modsætninger
 • Den forløbsmæssige brug af disse modsætninger (fx udviklingen af forholdet mellem den lærde og skyggen)
 • - Sæt eventyret i relation til Romantik og Romantisme

Til toppen

Undervisningsforløb: Det moderne gennembrud

Forløbsplan

Formål:

Forløbet giver i første omgang en introduktion til perioden via film, Brandes tale og litteraturhistorisk oversigtslæsning. Dernæst vendes blikket mod de forfattere, der sætter problemer under debat - både de, der så at sige ser problemerne udefra og ind og (Ibsen, Bang, Pontoppidan) de, der omvendt ser problemerne indefra og ud (Nexø og Aakjær). I løbet af forløbet bliver kursisterne således præsenteret bredt for det moderne gennembruds litteratur: fra skildringer af det borgerlige ægteskab som en institution til socialrealistiske skildringer af proletariatets levevilkår på landet. (I forløbet inddrages altså også det såkaldte folkelige gennembrud, men det er ikke et krav, at kursisterne kan adskille de to gennembrud). Forløbet afsluttes med en prøveeksamen i en eksemplarisk tekst fra perioden.

Modul

Formål

Indhold/Metode

Materialer/Lektie

1

Introduktion til perioden (litteratur og kunst?)

1. Film: 1800tallet på vrangen (40 min) - alle skriver noter til filmen undervejs

2. Diskussion af væsentligste pointer fra filmen - ud fra noter - laves som brainstorm

3. Lærergennemgang af perioden

4. Fra romantik til det moderne gennembrud - visualiseret via kunsten.

Diskussion: Hvilken ændring er der sket?

undefined1800tallet på vrangen: Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral

Lektie: Ingen

Billedmateriale: J.Th. Lundbye: undefinedEt boelsted ved Lodskov nær Vognserup, 1847, H.A. Brendekilde: undefinedUdslidt, 1889

2

Brandes og Det moderne gennembrud - "at sætte problemer under debat"

1. Arbejdsspørgsmål til Indledning til Hovedstrømninger

2. Besvarelse af arb.spm. på klassen

3. Læs: Krydsfelt s. 38-41 - skriv derefter en tekst til 3.klasse, der på x linjer forklarer, hvad perioden handler om (formidling)

Lektie: Brandes, Af: undefinedIndledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, (1871) i Falkenstjerne

Krydsfelt s. 38-41, Det moderne gennembrud 1870-1890

3

Ibsen og Det moderne gennembrud

1. Walk'n'talk: Hvad handler Et dukkehjem om?

2. Kort opsamling - inkl. et blik på J.F. Willumsen "Ægteskab", 1886

3. Filmatisering af Et dukkehjem - 3.akt

4. Arbejdsspørgsmål til Et dukkehjem

5. Opsamling

ELLER:

1. Introduktion til kønnenes (kvindens) forhold

2. Walk'n'talk - Samtale om, hvordan det netop gennemgåede kan ses ift. Ibsens "Et dukkehjem"?

3. Gruppearbejde m. udgangspunkt i lektie og det gennemgåede

Lektie: Ibsen: Af: undefinedEt dukkehjem, (3akt) s. 220-226

Billedmateriale: J.F. Willumsen: undefinedÆgteskab, 1886

Baggrundsmateriale: Efterskrift i Amalie Skrams "Lucie"

4

Skram og Det moderne gennembrud

1. Læreroplæg om Skram og Constance Ring

2. Samtale om dagens lektie:

• Hvad handler uddraget af Constance Ring om?

• Hvordan spiller det moderne gennembruds mantra om at litteraturen skal sætte problemer under debat ind?

• Hvorfor tror I, at Constance Ring bliver kaldt en skandaleroman?

3. Kreativ øvelse - vælg mellem:

 1. Spil scenen (forkort evt.)
 2. Skriv en tekst om, hvad der sker, efter Constance forlader præsten
 3. Skriv teksten om, så den bliver nutidig: i sprog og situation (utroskab er stadig omdrejningspunkt)
 4. Talkshow: Constance Ring er inviteret til talkshowet "Kvind dig op" - her bliver hun interviewet om sin situation og panelet giver gode råd til, hvordan hun kommer bedst ud af den

5

Bang og Det moderne gennembrud - med udblik til impressionisme

1. Arbejdsspørgsmål til novellen inkl. sammenligning med Bergs "Nordisk sommeraften"

2. Opsamling på spørgsmål

3. Læreroplæg: Bang og den impressionistiske stil (inkl. malerier)

Lektie: Herman Bang, undefinedForan Alteret, 1880

NB: Om Bangs impressionisme i "Med tiden"

5

Pontoppidan og Det moderne gennembrud

1. Intro til Pontoppidan og Fra Hytterne (LH/PO)

2. Arbejde med Ane-Mette

3. Læsning af anmeldelse af Fra Hytterne: http://www.henrikpontoppidan.dk/text/seclit/anmeldelser/fra_hytterne/jensen_c_e.html (NB: lang)

4. Opsamling på Pontoppidan

Lektie: Henrik Pontoppidan: undefinedAne-Mette.

6

Aakjær og Jens Vejmand

1. Intro til Aakjær og Jens Vejmand (Aakjær og Det folkelige gennembrud (inkl. Tyendeloven)))

2. Tip til at åbne et digt: Tid, sted, jeg, omgivelser - brug dette på Jens Vejmand - gennemgang af hver enkel strofe

3. Opgave til Jens Vejmand - individuel besvarelse af arb.spm.

4. Sammen to og to - besvar spørgsmålene

5. Jens Vejmand og melodien (stemning + social indignation)

Lektie: Jeppe Aakjær: undefinedJens Vejmand, 1905 + skriv, hvad hver enkel strofe handler om

Tyendeloven: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tyendeloven-af-10-maj-1854/ § 15, stk. 2, § 23, 24, 25

7

Nexø og Det moderne gennembrud

1. Intro til Nexø og Pelle Erobreren

2. Journalistopgave til Pelle Erobreren

3. Diskussion: Hvordan indskriver Nexø sig i Det moderne gennembrud?

Lektie: Nexø: Af Pelle Erobreren, s. 311-315 i Falkenstjerne

8

Prøveeksamen

Prøveeksamen i Pontoppidans Hans og Trine

Ingen lektie - men hav alle jeres noter fra forløbet parat. I kommer op i én af de forfattere, vi allerede har arbejdet med

Til toppen

Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19de århundrede

Læs uddrag af Georg Brandes' forelæsning: undefinedIndledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, (1871).

Spørgsmål:

 1. HOVEDPROBLEM: DEN DANSKE REAKTION (forstået som reaktionær holdning)

  • a. Hvad er problemet ved den danske litteratur efter Brandes' mening? Inddrag gerne andre steder i teksten

 2. DETALJERET PLAN FOR FORELÆSNINGERNE

  • a. Prøv at skildre udviklingen (i overskriftsform) i de 6 litteraturgrupper fra det 18. århundredes begyndelse til 1840'erne.

 3. DEN DANSKE LITTERATURS HENDØEN + KRAV TIL EN MODERNE LITTERATUR

  • a. Beskriv Brandes' dom over den danske litteratur.
  • b. Hvilke krav stiller han til en tidssvarende litteratur? Inddrag gerne andre dele af teksten.

 4. KARAKTERISTIK AF DANSK LITTERATURS STILSTAND

  • a. Undersøg Brandes' forklaring på den danske litteraturs stilstand med Oehlenschläger som eksempel.
  • b. Hvad er Brandes konklusion?

 5. Find desuden eksempler på Brandes' retorik: rammende, flotte, provokerende etc. formuleringer!!!

Til toppen

Herman Bang: "Franz Pander"

Læs undefinednovellen "Franz Pander" fra 1885 af Herman Bang (1857-1912).

Alle grupper skal indledningsvist redegøre for tekstens komposition.

Gruppe 1: SOCIAL PLACERING OG PERSONLIG UDVIKLING

 • Beskriv Franz Panders baggrund, miljø & gør rede for hans udvikling igennem novellen.

Gruppe 2: PSYKOLOGISK PORTRÆT

 • Giv et psykologisk portræt af Franz Pander - overvej herunder hvorfor det går så galt for ham.

Gruppe 3: TEKSTENS 'GENNEMBRUDSKARAKTER'

 • Gør rede for novellens samfundsbillede - beskriv herunder hvad der sker med de menneskelige relationer i den type klassesamfund, som Herman Bang skildrer.

Gruppe 4: IMPRESSIONISME

 • Find karakteristiske impressionistiske træk i novellen - og overvej hvilken betydning de har i sammenhængen.

Alle 4 grupper skal efter timerne aflevere ca. 1 side med besvarelse af spørgsmålet.

Til toppen

Herman Bang: "Irene Holm"

Læs undefinednovellen "Irene Holm" fra 1890 af Herman Bang (1857-1912).

Arbejdsspørgsmål:

 1. Komposition: Novellen kan inddeles i tre hovedafsnit. Skriv stikord til de tre afsnit og gør rede for hvilken funktion tilbageblikkene til Irene Holms fortid har i novellen. Hvor lang tid strækker novellen og dens enkelte afsnit sig over?
 2. Karakteriser Bangs skrivemåde (stil). Hvad er det, der gør Bangs personer og miljøer så livagtige? Gør rede for de forskellige impressionistiske teknikker (jf. impressionisme-artikel) og giv udførlige eksempler.
 3. Lav en personkarakteristik af Irene Holm på grundlag af novellens oplysninger om hende, implicitte som eksplicitte (fx hendes bag­grund, handlinger, udseende, angst m.m.)
 4. Giv en sammenfattende tolkning af novellen.

Til toppen

Glossary

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Implicit

betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået' - i modsætning til eksplicit, der betyder 'direkte' eller 'åbenlyst'.

Indignation

betyder harme, fortørnelse, vrede eller forargelse - over dårlig opførsel, onde handlinger eller urimelig og uretfærdig behandling.

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt