Vejledning i værklæsning på stx

Vejledning om individuel værklæsning på stx

Individuel værklæsning på stx med mundtligt oplæg eller skriftligt produkt i 2. – 6. semester

I løbet af de tre gymnasieår skal alle elever i dansk selvstændigt læse 2 værker. Værkerne skal godkendes af læreren - og det ene skal munde ud i et mundtligt oplæg og det andet i en skriftlig fremstilling, som afløser en almindelig skriftlig opgave i faget. Et værk kan være en novellesamling, et digt, et drama, en roman eller en essaysamling (i forbindelse med litteratur fra perioden før 1700 kan en samling tekster af forskellige forfattere eller med ukendt oprindelse tælle som et værk)

Det mundtlige oplæg om et individuelt læst værk

Det mundtlige oplæg skal finde sted med udgangspunkt i et værk, som stammer fra en litterær periode, som gennemgås på klassen. I skemaet på næste side kan du se, hvilke perioder dette værk kan vælges inden for og hvilket semester værket skal læses i. Du kan også se, at kravene til den mundtlige fremlæggelse stiger, efterhånden som vi kommer længere hen i forløbet.

Forberedelsen

Når du skal i gang med dit arbejde med at forberede dit mundtlige oplæg kan du med fordel genlæse materialet fra ”Et forløb om mundtlighed”; de fem faser med at forberede og indøve en tale, appelformerne og den fysiske side af talen: krop, vejrtrækning, stemme og gestik.

Indholdsmæssige krav til dit oplæg

Oplægget skal omfatte i hvert fald disse fire elementer:

· en karakteristik af det valgte værk, herunder et bud på en genreplacering (”formgenre”: f.eks. roman, novellesamling etc.?. såvel som ”indholdsgenre”: hvis roman så f.eks. slægtsroman, historisk roman, kriminalroman?)

  •  en oplæsning af en karakteristisk og/eller på anden måde interessant, kort passage
  •  en vurdering af værkets litterære kvalitet
  •  en perspektivering til et eller flere andre værker eller tekster vi har læst i dansk.

Elementerne skal ikke nødvendigvis komme i denne rækkefølge.

Kommunikationssituationen

Du har selv valgt at læse det pågældende værk – forhåbentlig ét du var optaget af at læse og du skal nu formidle din læseoplevelse til en flok unge mennesker med blandede læseerfaringer, nogle mange, andre få, nogle med erfaringer som ligner dine, andre med andre erfaringer. Det er din opgave at gøre dem interesserede i at høre, hvad du fik ud af at læse det aktuelle værk … og så fortælle dem det.

Semester Periodemæssige krav til værket Oplægsform
(Alle oplæg skal disponeres til at vare 7 minutter +/- 1 minut
Særlige fokuspunkter Følgende lægges i Fronter
(dansk à individuelle værker à dokumentnavn: jeres initialer, dato, titel på værk (Fx: SM, 01.01.06, Hærværk)
2 Tekst fra før 1700 (fx saga eller en samling folkeeventyr) Ingen hjælpemidler Kontakt med tilhørerne
Godt talersprog
Fuldt manuskript eller stikordsmanuskript
3 Tekst fra de seneste 10 år Ingen hjælpemidler Kontakt med tilhørerne
Godt talersprog
Fuldt manuskript eller stikordsmanuskript
4 Tekst fra perioden 1800-1870
(fx fra romantikken eller romantismen)
Med alm. tavle til stikord Tavlestikord og evt. andre notatformer i passende antal og form så tilhørerne får gode notater uden at det tager for megen tid eller bryder den mundtlige rytme for meget op Fuldt manuskript eller stikordsmanuskript med grafisk markering (f.eks. i bokse eller med understregning eller i særlig spalte) af, hvilke stikord, du skal skrive på tavlen hvornår
5 Tekst fra 1870-1900
(fx fra Det Moderne Gennembrud)
Med OHP OHP-stikordene anvendes som stikordsmanus og vælges med tanke herpå Den (el. de) side(r) der vises som OH´er under oplægget
6 Tekst fra de seneste 10 år Med PowerPoint Form og indhold i præsentationen udformes i overensstemmelse med det omhandlede værks karakter Den til oplægget anvendte ppt-fil (grunddata også i filnavnet)

Den skriftlige fremstilling om et individuelt læst værk

Den skriftlige fremstilling skal udarbejdes som en litterær artikel. Du skal analysere og fortolke værket, og du skal forestille dig, at du skriver til et litterært tidsskrift for litteraturinteresserede, der har forudsætninger svarende til, hvad der kan forventes af gymnasieelever på dit eget klassetrin. Du bestemmer selv, hvilket værk, du vælger at arbejde med, men det skal være skrevet af én af følgende forfattere, som alle er på den obligatoriske kanonliste for gymnasiet: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.

DEADLINES

Du bestemmer selv, hvornår den skriftlige fremstilling afleveres – dog skal enten det mundtlige oplæg eller den skriftlige fremstilling være afviklet ved udgangen af 3. semester.

Hvis du vil læse et værk i dette semester, skal du senest d. xx/x aflevere en seddel med følgende oplysninger:

  • Forfatter og titel på det værk, som du vil læse
  • Angivelse af, om værket skal føre til et mundtligt oplæg (det forudsætter, at du har valgt en tekst fra før 1700) eller en litterær artikel.

Hvis du vil vente med at læse et værk til næste semester, skal du senest d. xx/x aflevere en seddel med følgende oplysninger:

  • Forfatter og titel på det værk, som du vil læse
  • Angivelse af, om værket skal føre til et mundtligt oplæg (det forudsætter, at du har valgt en tekst fra de seneste 10 år) eller en litterær artikel.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt