Litt.hist.-opgaver

Her vil løbende blive lagt nye opgaver ind, efterhånden som lærere sender materiale til dansksiderne.dk.

H.C. Andersen: "Skyggen"

Gruppearbejdsspørgsmål:

 • Tekstens komposition, inddeling i grove træk
 • Eventyrets sprog og stil
 • Tematik, tekstens brug af modsætninger
 • Den forløbsmæssige brug af disse modsætninger (fx udviklingen af forholdet mellem den lærde og skyggen)
 • - Sæt eventyret i relation til Romantik og Romantisme

To top

Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19de århundrede

Spørgsmål:

 1. HOVEDPROBLEM: DEN DANSKE REAKTION (forstået som reaktionær holdning)

  • a. Hvad er problemet ved den danske litteratur efter Brandes' mening? Inddrag gerne andre steder i teksten

 2. DETALJERET PLAN FOR FORELÆSNINGERNE

  • a. Prøv at skildre udviklingen (i overskriftsform) i de 6 litteraturgrupper fra det 18. århundredes begyndelse til 1840'erne.

 3. DEN DANSKE LITTERATURS HENDØEN + KRAV TIL EN MODERNE LITTERATUR

  • a. Beskriv Brandes' dom over den danske litteratur.
  • b. Hvilke krav stiller han til en tidssvarende litteratur? Inddrag gerne andre dele af teksten.

 4. KARAKTERISTIK AF DANSK LITTERATURS STILSTAND (s.4 linie 14 til s. 6 linie 38)

  • a. Undersøg Brandes' forklaring på den danske litteraturs stilstand med Oehlenschläger som eksempel.
  • b. Hvad er Brandes konklusion?

 5. Find desuden eksempler på Brandes' retorik: rammende, flotte, provokerende etc. formuleringer!!!

To top

Herman Bang: "Franz Pander"

Alle grupper skal indledningsvist redegøre for tekstens komposition.

Gruppe 1: SOCIAL PLACERING OG PERSONLIG UDVIKLING

 • Beskriv Franz Panders baggrund, miljø & gør rede for hans udvikling igennem novellen.

Gruppe 2: PSYKOLOGISK PORTRÆT

 • Giv et psykologisk portræt af Franz Pander - overvej herunder hvorfor det går så galt for ham.

Gruppe 3: TEKSTENS 'GENNEMBRUDSKARAKTER'

 • Gør rede for novellens samfundsbillede - beskriv herunder hvad der sker med de menneskelige relationer i den type klassesamfund, som Herman Bang skildrer.

Gruppe 4: IMPRESSIONISME

 • Find karakteristiske impressionistiske træk i novellen - og overvej hvilken betydning de har i sammenhængen.

Alle 4 grupper skal efter timerne aflevere ca. 1 side med besvarelse af spørgsmålet.

To top

Herman Bang: "Irene Holm"

Arbejdsspørgsmål:

 1. Komposition: Novellen kan inddeles i tre hovedafsnit. Skriv stikord til de tre afsnit og gør rede for hvilken funktion tilbageblikkene til Irene Holms fortid har i novellen. Hvor lang tid strækker novellen og dens enkelte afsnit sig over?
 2. Karakteriser Bangs skrivemåde (stil). Hvad er det, der gør Bangs personer og miljøer så livagtige? Gør rede for de forskellige impressionistiske teknikker (jf. impressionisme-artikel) og giv udførlige eksempler.
 3. Lav en personkarakteristik af Irene Holm på grundlag af novellens oplysninger om hende, implicitte som eksplicitte (fx hendes bag­grund, handlinger, udseende, angst m.m.)
 4. Giv en sammenfattende tolkning af novellen.

To top

Ordforklaringer

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Implicit

betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået' - i modsætning til eksplicit, der betyder 'direkte' eller 'åbenlyst'.

dansksiderne.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2017 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt